W dniach 20 – 23 października 2015 roku w Ustce odbyło się XVII Sympozjum „Współczesne Problemy Hydrogeologii”, które zostało zorganizowane przez Politechnikę Gdańską we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym i Uniwersytetem Gdańskim. Partnerami tego przedsięwzięcia byli International Association of Hydrogeologists oraz Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli: J. M. Rektor Politechniki Gdańskiej Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG, J. M. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego Prof. dr hab. Bernard Lampek, Główny Geolog Kraju Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Brodziński, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Witold Sumisławski, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, Dyrektor ds. Państwowej Służby Hydrogeologicznej Lesław Skrzypczyk oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG.

XVII Sympozjum „Współczesne Problemy Hydrogeologii” wzbudziło bardzo duże zainteresowanie wśród przedstawicieli ośrodków akademickich, instytutów badawczych, przedsiębiorstw branżowych i administracji geologicznej. Uczestniczyło w nim 320 osób z całej Polski. Przybyli reprezentanci 15 jednostek naukowych i badawczych, 32 przedsiębiorstw oraz 18 instytucji administracji publicznej na szczeblu rządowym i samorządowym. Przyjechali również naukowcy oraz praktycy z Niemiec i Francji zajmujący się problematyką wód podziemnych, chcący zaprezentować swoje badania i podzielić się doświadczeniem.

Ministerstwo Środowiska reprezentowała Pani Mariola Jakoniak, zastępca Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych. Władze Politechniki Gdańskiej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska reprezentował Pan dr inż. Arkadiusz Ostojski, doc. PG. Przybył wice burmistrz miasta Ustka Pan Bartosz Gwóźdź-Sproketowski, a wśród uczestników był Geolog Województwa Pomorskiego Pan Michał Kowalski. Swoją obecnością zaszczycił nas także Pan Shaminder Puri - Sekretarz Generalny International Association of Hydrogeologists.

Zgłoszonych zostało 100 artykułów naukowych, które po zrecenzowaniu przez autorytety w dziedzinie hydrogeologii, opublikowano w Przeglądzie Geologicznym (7 pkt MNiSW).

Program tegorocznego Sympozjum był zróżnicowany i wykraczał poza dotychczasową tematykę. W ramach Sympozjum odbyły się bezpłatne warsztaty komputerowe, w których uczestniczyło ponad 80 osób. Firma Esri Polska Sp. z o.o. przygotowała warsztaty GIS – podstawy edycji map cyfrowych, firma DHI Polska Sp. z o.o. zaprezentowała jak modelować przepływ wód podziemnych w programie FEFLOW, zaś firma INTERGRAPH Sp. z o.o. przeprowadziła warsztaty na temat nowych możliwości wizualizacji i analiz danych hydrogeologicznych w technologii hexagon geospatial.

Podczas dwóch dni obrad, w trzech sesjach plenarnych i ośmiu sesjach tematycznych wygłoszono 47 referatów. Wyniki badań autorzy zaprezentowali również na 40 posterach.

Wyjątkowym wydarzeniem była sesja zatytułowana „Z kart historii polskiej hydrogeologii” poświęcona Profesorowi Bohdanowi Kozerskiemu, który w 2015 roku obchodzi 60 lecie pracy zawodowej. Sesja ta została przeprowadzona w formie wywiadu, który z Jubilatem prowadzili prof. UW Ewa Krogulec i prof. Andrzej Sadurski.  Profesor Kozerski w niezwykle interesujący sposób przedstawił początki polskiej hydrogeologii, wspominał wielu wybitnych hydrogeologów, w tym postać Profesora Zdzisława Pazdro, który jest uznawany za Ojca polskiej hydrogeologii. Od Ministra Środowiska Profesor Bohdan Kozerski został uhonorowany odznaczeniem Zasłużony dla Polskiej Geologii. Otrzymał także odznakę Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, która jest znakiem przynależności do społeczności tego Wydziału oraz liczne adresy z Wyższych Uczelni.  

Po raz pierwszy w historii WPH został wygłoszony wykład w ramach Darcy Lecture przez Profesora Rainera Helmiga z Uniwersytetu w Sztutgarcie pt. „Evaluating the Competitive Use of the Subsurface: The Influence of Energy Storage and Production in Groundwater”. Na sesjach plenarnych zaprezentowano również pięć referatów zamawianych o tematyce związanej z aktualnym stanem i kierunkami badań hydrogeologicznych, pozycją zwykłych wód podziemnych w gospodarce wodnej kraju, zagadnieniami integracji źródeł danych hydrogeologicznych, geologicznych i górniczych na poziomie narzędzi klasy Business Intelligence, a także przedstawiono badania hydrogeologiczne na wybrzeżu morskim oraz warunki występowania i eksploatacji złóż bursztynu w Polsce i krajach ościennych.

W drugim dniu Sympozjum, w sześciu przedpołudniowych sesjach, przedstawiono zagadnienia dotyczące hydrogeologii regionalnej z obszarów nadmorskich, Roztocza i Wyżyny Lubelskiej, fliszu karpackiego, Niecki Nidy oraz rejonów górniczych węgla kamiennego. Zaprezentowano konieczność prowadzenia działań monitoringowych w ochronie wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. Omówiono problematykę wód leczniczych, termalnych i solanek z rejonów Złotego Stoku, Podhala, Buska Zdroju, Kazimierzy Wielkiej i Wieliczki. Przedstawiono zagadnienia dokumentowania zasobów wód podziemnych z wykorzystaniem modelowania numerycznego, zwracając uwagę, iż należy dążyć do budowy modeli o strukturze jak najbardziej zbliżonej do modelu hydrogeologicznego. Zaprezentowano także jakie nowoczesne metody można zastosować w badaniach hydrogeologicznych, duże znaczenie przypisując pomiarom izotopowym, np. oznaczeniom stosunku izotopów strontu 87Sr/86Sr w wielopoziomowym systemie wodonośnym czy zastosowaniu 14C do datowania i rozpoznawania dróg krążenia wód podziemnych.

Odrębną sesję poświęcono dyskusji o hydrogeologicznych aspektach instalacji systemów gruntowych pomp ciepła, która wzbudziła duże zainteresowanie umożliwiając wymianę poglądów na temat bezpieczeństwa tego typu instalacji. Sesja dotycząca gruntowych pomp ciepła została zorganizowana we współpracy z Polską Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), co pozwoliło na podjęcie rzeczowej dyskusji na temat tego interdyscyplinarnego zagadnienia. Ważnym punktem sesji była prezentacja dotycząca niemieckich doświadczeń związanych z projektowaniem niskotemperaturowych instalacji geotermalnych, ich eksploatacją i uwarunkowaniami prawnymi, którą przedstawił dr Claus Heske z Niemieckiej Asocjacji Geotermalnej (German Geothermal Association). Zwieńczeniem sesji był panel dyskusyjny prowadzony przez Jarosława Kotyzę (AGH, redakcja Globenergia), w którym jako eksperci głos zabrali: prof. Wojciech Ciężkowski (Politechnika Wrocławska), prof. Beata Kępińska (IGSMiE PAN), Tomasz Walczak (Eurosenergy), Jakub Koczorowski (PORT PC, REHAU) oraz Grzegorz Ryżyński (PIG-PIB). Uczestnicy panelu zgodnie stwierdzili, że konieczna jest ścisła współpraca branży pomp ciepła i Państwowej Służby Geologicznej oraz Państwowej Służby Hydrogeologicznej w celu zapewnienia dalszego dynamicznego i przede wszystkim bezpiecznego rozwoju technologii gruntowych pomp ciepła.

Gruntowe pompy ciepła to atrakcyjne i stabilne źródło odnawialnej energii, jednak jego dynamiczny rozwój, powoduje znaczącą ingerencję w masyw gruntowo-skalny, związaną z wykonywaniem dużej liczby wierceń. Niekontrolowane nawiercanie górotworu może nieść ze sobą liczne zagrożenia dla zasobów użytkowych poziomów wód podziemnych (łączenie poziomów wodonośnych, nieszczelne instalacje i wycieki czynnika roboczego, źle prowadzone iniekcje przestrzeni pierścieniowej odwiertów) oraz powodować przyszłe problemy związane z niekorzystną interakcją sąsiadujących ze sobą systemów geotermalnych. Znaczącą rolę w dalszym rozwoju sektora gruntowych pomp ciepła w skali krajowej ma do odegrania Państwowa Służba Geologiczna i Państwowa Służba Hydrogeologiczna, jako główny dostawca informacji geologicznej, w tym informacji specjalnie dedykowanej dla potrzeb lokalizowania i projektowania gruntowych pomp ciepła, tj. map potencjału geotermii niskotemperaturowej oraz map obszarów zagrożeń hydrogeologicznych, gdzie wykonywanie otworowych wymienników ciepła powinno być ograniczone lub niedozwolone.

Po południu odbył się drugi panel dyskusyjny, poświęcony zagadnieniom zarządzania informacją hydrogeologiczną, który wzbudził zainteresowanie licznych uczestników. Zaproszenie do grona ekspertów przyjęli: Stanisław Staśko (Uniwersytet Wrocławski), Piotr Gałkowski (PIG-PIB), Tomasz Nałęcz (PIG-PIB), Krzysztof Nowicki (Hydroconsult), Bartosz Szczekutek (Intergraph), Andrzej Mierzejewski (Decsoft), Marek Sołowczuk (SHH) oraz Jarosław Kaczmarski (PIG-PIB), reprezentujący przedstawicieli różnych użytkowników informacji hydrogeologicznej. Wprowadzenie w tematykę stanowiła prezentacja pt.: „Stan obecny oraz wyzwania dla procesu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych hydrogeologicznych”, którą przedstawił Piotr Gałkowski, pełniący funkcję koordynatora ds. hydrogeologicznych baz danych w PIG-PIB. Podczas dyskusji, prowadzonej przez Małgorzatę Woźnicką (PIG-PIB), eksperci przedstawili oczekiwania względem danych hydrogeologicznych ze strony różnych użytkowników (przedsiębiorstwa geologiczne, uczelnie wyższe, administracja) oraz wskazali na potrzebę standaryzacji danych hydrogeologicznych wytwarzanych w toku realizacji opracowań branżowych. Zwracano uwagę na konieczność wypracowania modelu danych hydrogeologicznych oraz uproszczenia otoczenia formalno-prawnego, zwłaszcza w obszarze dostępu do danych. Jednocześnie wskazano na kierunki rozwoju technologii, które umożliwiają integrację danych oraz podnoszenie ich jakości. Przedstawiciele PIG-PIB zaprezentowali koncepcję rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych obejmujących również obszary działalności państwowej służby hydrogeologicznej.

Młodzi naukowcy mieli również możliwość zaprezentowania wyników swych badań podczas odrębnej sesji. Wybranych zostało do wygłoszenia przez młodych naukowców pięć referatów. Zaprezentowana w tej sesji sympozjum problematyka badawcza obejmowała zagadnienia monitoringu i oceny zagrożeń wód podziemnych, systemów wodonośnych, warunków hydrogeologicznych oraz chemizmu wód. Młodzi badacze reprezentowali zarówno uniwersyteckie ośrodki hydrogeologiczne z Warszawy, Torunia, Poznania oraz Akademię Górniczo – Hutniczą z Krakowa i Państwowy Instytut Geologiczny – PIB. Po wysłuchaniu wszystkich pięciu referatów oraz odpowiedzi na pytania zgromadzeni w sali słuchacze oddali swoje głosy na referat, który według nich był najlepszy. Największą liczbę głosów otrzymał pan Daniel Zaszewski z Uniwersytetu Warszawskiego za referat pt. Koncepcja metody identyfikacji wymuszeń związanych z górną powierzchnią brzegową systemów wodonośnych z wykorzystaniem teledetekcji. Na wysoką ocenę pracy zapewne wpłynęło wykorzystanie przez autora nowoczesnych technik teledetekcji do oceny systemów wodonośnych przedstawionych w interesującej formie oraz to, że praca powstała na bazie autorskiego pomysłu pana Daniela Zaszewskiego.

Drugi konkurs ogłoszono na najlepszy poster. Najwięcej głosów otrzymał poster pt. „Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami chloroorganicznymi w rejonie składowiska odpadów przemysłowych „Zielona” w Bydgoszczy” autorstwa D. Pietrucin i M. Czop z AGH. Serdecznie gratulujemy autorom.

Nagrody w obu konkursach w postaci voucherów na szkolenia komputerowe zostały ufundowane przez Sponsorów Sympozjum: firmę SHH oraz Intergraph.

Urozmaicony program Sympozjum oraz wyniki obrad podsumowano w ostatniej, zamykającej sesji plenarnej. Członkowie Komisji Wnioskowej w składzie: prof. Bohdan Kozerski, prof. Jan Przybyłek, prof. Andrzej Sadurski oraz prof. Andrzej Szczepański, przedstawili poruszane w toku dyskusji problemy i wynikające z nich wnioski, które zostaną przekazane Głównemu Geologowi Kraju oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, i będą stanowić wkład środowiska hydrogeologicznego do opracowania założeń polityki resortu w najbliższych latach.

Na zakończenie Sympozjum zorganizowano sesje terenowe. Na pierwszą sesję uczestnicy udali się do Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie omówiono problematykę ekosystemów torfowych zależnych od wód podziemnych, warunki hydrogeologiczne, zjawiska geodynamiczne w strefie brzegowej morza oraz zagadnienia sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych. Druga sesja obejmowała badania hydrogeologiczne w procesie poszukiwania węglowodorów oraz w rozpoznawaniu zjawisk geodynamicznych w strefie brzegowej Bałtyku. W Dębkach i Lubocinie uczestnicy poznali problematykę wydobycia złóż ropy naftowej i gazu oraz poszukiwania gazu w formacjach łupkowych, zaś w Jastrzębiej Górze mieli możliwość zobaczenia niszczycielskiej roli silnych fal uderzających o brzeg klifowy i roli wód podziemnych w procesie powstawania osuwisk.

Organizatorzy składają podziękowania autorom za nadesłanie artykułów oraz członkom Komitetu Naukowego za pracę związaną z wykonaniem recenzji i kwalifikowaniem do druku nadesłanych artykułów w Przeglądzie Geologicznym.

Dziękujemy bardzo Sponsorom i Partnerom za wsparcie w organizacji Sympozjum oraz merytorycznym przygotowaniu paneli dyskusyjnych.

Składamy serdeczne podziękowania zaproszonym gościom i uczestnikom za przybycie i aktywne uczestnictwo w sesjach i panelach dyskusyjnych. Mamy nadzieję, iż Sympozjum spełniło Państwa oczekiwania i wniosło dużo nowych informacji z problematyki wód podziemnych.

Za dwa lata, w 2017 roku, na kolejne XVIII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii zaprosił ośrodek wrocławski. Mamy nadzieję, że wszyscy tam się spotkamy.

Dziękujemy i do zobaczenia!

 

Komitet Organizacyjny XVII WPH 2015

 

Aktualności

 1. Do pobrania szczegółowy przewodnik do sesji terenowych.
 2. Sukcesywnie uzupełniamy naszą GALERIĘ zdjęć konferencyjnych, zapraszamy do oglądania!
 3. Specjalnie dla uczestników XVII SYMPOZJUM WSPÓŁCZESNE PROBLEMY HYDROGEOLOGII, firma Gambit przygotowała specjalną ofertę - 10% rabatu na szkolenie z zakresu modelowania hydrogeologicznego: Wykorzystanie programów Visual ModFlow, AquaChem, AquiferTest, UnsatSuite firmy Waterloo Hydrogeologic do rozwiązywania zagadnień problemowych z dziedziny ochrony i inżynierii środowiska oraz gospodarki wodnej Termin: 24-25 listopada 2015 r., 9:00 - 16:00 Centrum Szkoleń firmy Gambit w Krakowie, ul. Kordylewskiego 1 Koszt: 1500,00 1350,00 zł + 23% VAT Ramowy program szkolenia:

  • ogólna charakterystyka wykorzystywanych podczas kursu programów,

  • ocena wielkości zasobów oraz zasięgu strefy zasobowej dla ujęcia wód pitnych przy użyciu programu VISUAL MODFLOW,

  • problematyka ochrony jakości wybranych wód mineralnych przy użyciu programu AQUACHEM,

  • określenie parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej w oparciu o interpretacje próbnego pompowania dla potrzeb oceny zasobów ujęcia wód podziemnych w oparciu o program AQUIFERTEST,

  • ocena zasilania wód podziemnych poprzez infiltrację wód opadowych w programie UNSAT SUITE.

   Szkolenia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę na zasadzie warsztatów komputerowych. Nauka i doskonalenie obsługi programu oparte są na ćwiczeniach wykonywanych przez uczestników pod okiem prowadzących na samodzielnych stanowiskach komputerowych, co gwarantuje ich wysoką skuteczność. W załączeniu do pobrania formularz zgłoszeniowy. Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.szkolenia-gambit.net.pl

 

 

Sponsor główny:Patronat Medialny:

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorzy:

Partnerzy:

 

 

 

Wystawcy:

 

 

XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku